Protokoll fra gruppetinget vinteren 2012

Protokoll fra gruppetinget 16. februar 2011 


 

Sted: Frydenhaug kl 1900

Til stede:

Troppen: Harald, Ylva, Eirik, Eskil, Sigurd, Jørund, Karoline og Anna

Laget: Simon, Gustav, Håkon, Jon Anders, Katarina,

Flokken: Rose, Sille

Kolonien: Inger, Marit, Anne-Marit, Vigdis

Gruppeledelsen: Kai.

Dagsorden

1. Konstituering av møte, valg av referent, godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Referent : Anne-Marit Kleven

2. Regnskap for 2011.

Regnskapet deles ut på møtet.  Regnskapet gjennomgås av Gruppeleder.

3. Budsjett for 2012. Vedtak om kontingentens størrelse.

Gruppeledelsens forslag til budsjett deles ut på møtet og gjennomgås av Gruppeleder.

Gruppekontingenten foreslås uendret fra 2011, men budsjettet viser et underskudd på 71.080 kroner og det diskuteres å øke alle satsene med 50 kroner.

For 2011 var kontingenten følgende:

Medlemmer av Beverkolonien betaler kr 400, mens medlemmer av flokken, troppen og roverlaget betaler kr 500.

Vedtak: Kontingenten blir uforandret og blir:

Medlemmer av Beverkolonien betaler kr 400, mens medlemmer av flokken, troppen og roverlaget betaler kr 500.

Budsjettet ble lagt fram med et underskudd på 71.000 kroner. Det var et ønske fra tinget at det ble arbeidet med å øke inntektene for å redusere underskuddet.

Forslag for å øke inntektene, som gruppeledelsen tar med seg videre:

 • Rammene for utleie av kanoer.
 • Evt. salg av kalendere/kakebokser
 • Salg av gruppe-effekter

4. Valg av nytt medlem til valgkomité.

 Dagens komité: Sille, Daniel og Inger. Inger har sittet lenge og ønsker å trekke seg.

Solveig S. forslås som nytt medlem frem til neste valg.

Orientering om instruks for valgkomiteen i 1. Ås speidergruppe.

Valgkomiteen skal kontakte kandidatene før valget. Komiteen skal også kontakte sittende medlemmer som ikke foreslås gjenvalgt forutsatt at de er valgbare. 

Det foreslås og diskuteres om valgkomiteen bør utvides og evt. bør ha med yngre medlemmer.

Dette tar gruppeledelsen og valgkomiteen med seg videre.

5. Valg av representanter til Kretstinget. 

Representanter til kretstinget:

Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Minst1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere.

Vedtak: Karoline, Ylva, Katarina, Eskild, Sigurd, Håkon, Inger, Jon Anders, Jørund og Harald

6. Arrangementer. 

Oppnevning av ansvarlige grupper for følgende arrangementer:

 • Deltakelse på 17. mai, valg av representant til 17. maikomiteen 2012 (ikke forespurt i år)
  • Sjekkes med kommunen om komiteen er i sving.
  • Speiderfrokost 17. mai.
   • Kai, Marit og Ylva
   • Åpen dag under Ås Martn 16. juni.
    • Prosjektgruppe: Jon Anders, Katarina
    • Speideravslutning for hele gruppa på Frydenhaug 16. juni.
     • Prosjektgruppe: Beverkolonien
     • St Georgsdagen
      • Prosjektgruppe: En representant for hver enhet, også gruppeledelsen. Enheten oppnevner selv.
      • Lysmessa
       •  Prosjektgruppe oppnevnes på gruppetinget til høsten.

8. Prosjekt Åsspeidernes 100-årsberetning.

Eirik redegjør. Det foreslås å bevilge 6000 kr til et prosjekt som har som mål å samle Ås-speidernes historie i forbindelse med 90-årsjubileet. Prosjektet ble sett på som en oppgave for speidere som ikke lenger er aktive i gruppa (omfatter alle tidligere Åsspeidere fra 1., 2. og 3. Ås og Ås I), men som ønsker å opprettholde kontakten med speidingen i Ås. Tidligere ledere Terje Sørhaug, Bjørn Leivestad og Frank Sørensen ble i høst spurt om dette kunne være et interessant initiativ som de kunne bringe videre. De har kommet med et svar som reiser en del spørsmål.

Gruppetinget foreslår at Eirik på bakgrunn av innspill fra tinget og fra gruppeledelsen ser nærmere på mulighetene for å opprette en slik gruppe/enhet.

7. Eventuelt

Borevann på Trampen

Vi fikk avslag på E. Dahls miljøpris.

Ås sanitetsforening har gitt 30.000 og  Lions Eika har gitt 5000 i støtte til å bore etter vann på Trampen. Pengene utbetales når utgiftene kan dokumenteres.

Vi har også søkt om støtte gjennom Sparebankstiftelsen. Denne søknaden behandles i mai.

Det er ønskelig å gjennomføre dette i løpet av sommerhalvåret 2012.

Småspeider-dagene i Ås 2013

Rose informerer om at det planlegges å legge Småspeider-dagene til Ås neste år. Dette er et kretsarangement, men vil involvere hele 1. Ås gruppe.

Småspeider-dagene går av stabelen 1. helgen i juni.